Regulamin zamówień

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną oraz umów zawieranych za pośrednictwem www.fitnezja.fit

1. Postanowienia Ogólne

Niniejszy regulamin określa: rodzaje, zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu www.fitnezja.fit, oraz zasady: zawierania, realizowania i rozwiązywania umów, prawa i obowiązki klienta i sprzedawcy, odstąpienie od umowy oraz postępowanie reklamacyjne. W sprawach nieuregulowanych regulaminem mają zastosowania obowiązujące przepisy prawa.

2. Definicje

Pojęcia użyte w regulaminie oznaczają: Regulamin- niniejszy regulamin. Strona internetowa– serwis internetowy dostępny pod adresem https://www.fitnezja.fit/. Sprzedawca – Kamil Warzecha prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kamil Warzecha PowerFitDance, Nip: 6282260145, Regon: 122898185, adres wykonywania działalności i adres doręczeń: Trzebińska 60, 32-500 Chrzanów, adres poczty elektronicznej catering@fitnezja.fit oraz adresy i numery kontaktowe wskazane na Stronie internetowej w zakładce „Kontakt”. Catering dietetyczny – usługa realizowana przez sprzedawcę, polegająca na przygotowaniu i dostawie zbilansowanych posiłków przez określony czas, w ilości i rodzaju wskazanych w formularzu zamówienia. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której prawo przyznaje zdolność prawną, zawierającą umowę dotyczącą cateringu dietetycznego za pośrednictwem strony internetowej. Osoba fizyczna zawierająca umowę dotyczącą cateringu dietetycznego z Sprzedawcą w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową jest konsumentem. Umowa- umowa zawierana na odległość pomiędzy sprzedawcą i klientem, przez formularza zamówienia lub złożenie zamówienia telefonicznego albo za pośrednictwem poczty elektronicznej, której przedmiotem jest catering dietetyczny. Usługa elektroniczna- usługa świadczona elektronicznie przez sprzedawcę, która odbywa się bez jednoczesnej obecności sprzedawcy i klienta. Cena – określenie wysokości kwoty za jaką sprzedawca zrealizuje catering dietetyczny. Ceny podane na stronie internetowej są cenami brutto. Dzień roboczy- jest to dzień przypadający od poniedziałku do soboty. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny na stronie internetowej umożliwiający złożenie oświadczenia woli zmierzającego do zawarcia umowy dotyczącej cateringu dietetycznego. Kod rabatowy- kod uprawniający jego posiadacza do otrzymania jednorazowego obniżenia ceny. Wysokość obniżenia ceny i okres ważności kodu ustanawia sprzedawca przy jego wydaniu. Nie ma zastosowania do cateringu dietetycznego obejmującego dietę testową. Voucher -dokument imienny lub na okaziciela, wystawiony przez sprzedawcę w formie elektronicznej lub w formie papierowej, uprawniający do skorzystania za określoną kwotę w określonym czasie z cateringu dietetycznego.

3. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usługi elektronicznej świadczonej przez sprzedawcę: urządzenie z dostępem do sieci internet (komputer, tablet, smartphone), przeglądarka internetowa obsługująca pliki cookies oraz javas script, dostęp do poczty elektronicznej.

4. Rodzaje i zakres usługi elektronicznej

Sprzedawca świadczy usługę elektroniczną polegającą na udostępnieniu formularza zamówienia. Sprzedawca nie wymaga posiadania konta na stronie internetowej w celu korzystania z formularza zamówienia. Usługa elektroniczna świadczona jest przez sprzedawcę bezpłatnie. W celu skorzystania z formularza zamówienia należy : wejść na stronę internetową, wybrać rodzaj diety, uzupełnić formularz zamówienia. W formularzu zamówienia należy wskazać dzienne zapotrzebowanie kaloryczne oraz wskazać czas trwania diety i datę jej rozpoczęcia. Po uzupełnieniu tych danych należy nacisnąć przycisk „dodaj do koszyka”, w przypadku zgodności zamówienia należy nacisnąć przycisk „przejdź do kasy i ustal adres dostawy”, uzupełnić dane i wybrać metodę płatności a następnie nacisnąć przycisk „złóż zamówienie”, po prawidłowym złożeniu zamówienia, Sprzedający potwierdza jego przyjęcie za pośrednictwem poczty elektronicznej.

5. Zawarcie umowy i płatność

Do zawarcia umowy dochodzi w momencie : prawidłowego wypełnienia formularza zamówienia, zaakceptowania regulaminu oraz uregulowania płatności, złożenia zamówienia telefonicznego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, które obejmuje: dane osoby składające zamówienie, adres dostawy, rodzaj i kaloryczność zestawu, zaakceptowania regulaminu oraz uregulowaniu płatności. Płatność zostaje uregulowana w momencie: zaksięgowania wpłaty na koncie sprzedawcy, przesłania potwierdzenia przelewu sprzedawcy w formacie pdf., które zawiera dane klienta i numer zamówienia. poinformowania sprzedawcy, że płatność zostanie uregulowana w sposób, o którym mowa w ust. 4 pkt. 3 i 4 niniejszego paragrafu. Płatność należy zrealizować w pełnej kwocie w terminie 2 dni od momentu prawidłowego wypełnienia formularzu zamówienia. W przypadku braku zapłaty w wskazanym terminie, umowa nie zostaje zawarta. Płatność może zostać wykonana w następujący sposób: przelewem tradycyjnym na rachunek sprzedawcy, za pośrednictwem operatora płatności internetowych, zapłatę kurierowi po wcześniejszym uzgodnieniu z sprzedawcą, z wykorzystaniem vouchera. Wykonanie płatności, o którym mowa w ust. 4 pkt 3 i 4 może zostać zrealizowany jedynie w przypadku składania zamówienia telefonicznego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Sprzedawca potwierdza zawarcie umowy poprzez wysłanie e-maila do klienta. Umowa zawierana jest na czas wskazany w formularzu zamówienia. Po upływie tego okresu dochodzi do rozwiązania umowy.

6. Realizacja dostaw

Sprzedawca rozpoczyna realizację dostaw po zawarciu umowy zgodnie z § 4 regulaminu. Klient jest informowany w sytuacji kiedy sprzedawca nie realizuje dostawy w wybranym przez klienta obszarze. Dostawa odbywa się w dni robocze, pod adres i przez okres zgodny z zawartą umową. Dostawy w wskazanych poniżej obszarach są realizowane w następujących porach: Dostawy w godzinach 2.00 – 9.00 (dzień realizacji zamówienia) Klient może podać preferowane godziny dostawy w dostępnym przedziale czasowym. Wskazane godziny nie są wiążące dla sprzedawcy. W przypadku zaistnienia przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, godziny dostawy wskazane w ust. 4 mogą ulec zmianie. Dostawa może również zostać zrealizowana poza obszarami wskazanymi w ust.4, po wcześniejszym uzgodnieniu z sprzedawcą oraz ustaleniu dodatkowej opłaty za dostawę. W przypadku gdy umowa obejmuje dni, które nie są dniami roboczymi, sprzedawca dostarcza dostawę na dwa dni. W dni ustawowo wolne od pracy, które są dniami roboczymi, sprzedawca po uzgodnieniu z klientem może zmienić termin dostawy. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub odmowy realizacji umowy w następujących przypadkach: braku dokonania płatności lub też nieuregulowaniu zaległości, braku możliwości uzgodnienia z klientem miejsca i terminu dostawy. rażącego naruszenia przez klienta postanowień niniejszego regulaminu. Klient ma prawo do wstrzymania dostaw w trakcie trwania umowy po wcześniejszym telefonicznym lub za pośrednictwem poczty email powiadomieniu sprzedawcy. Informacja o wstrzymaniu dostaw powinna zostać zgłoszona z wyprzedzeniem trzech dni roboczych. Zmiana adresu lub zmiana dnia dostarczenia zamówienia odbywa się maksymalnie do godziny 9:00 dwa dni przed planowaną dostawą.

7. Vouchery, akcje promocyjne, kody rabatowe

Sprzedawca ma prawo do dokonywania bieżących zmian cen oraz przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych. Akcje promocyjne nie podlegają łączeniu, chyba że regulamin danej promocji stanowi inaczej. Kod rabatowy może zostać wykorzystany w trakcie wypełniania Formularza zamówienia. Celem aktywacji kodu należy kliknąć w odpowiednie pole i wpisać posiadany kod rabatowy. Realizacja vouchera odbywa się przy złożeniu zamówienia telefonicznego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Cena zostanie pomniejszona o kwotę vouchera lub też voucher pokryje w pełnej wysokości cenę. W przypadku, gdy cena jest mniejsza od kwoty vouchera, klient nie jest uprawniony do otrzymania środków pieniężnych stanowiących różnicę pomiędzy ceną a voucherem. Voucher może zostać tylko raz wykorzystany. Voucher nie podlega wymianie na środku pieniężne.

8. Reklamacje

W razie nieprawidłowego sposobu realizacji umowy z niniejszym regulaminem, klient ma prawo do złożenia reklamacji. Reklamacja powinna zawierać : dane klienta, numer zamówienia, określać na czym polega nieprawidłowa realizacji umowy. Reklamacja powinna zostać przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej. Sprzedawca jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji w terminie 7 dni roboczych.

9. Odstąpienie od umowy

Na podstawie art. 38 pkt. 4 oraz pkt. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta(U.2017.683 z póź.zm.) klientowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w art. 27 ww. ustawy. Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od umowy z powodu: braku dostępności produktów, które są potrzebne do realizacji umowy, z przyczyn od niego niezależnych, bezskuteczności uzgodnienia z klientem miejsca i terminu dostawy, W przypadku odstąpienia od umowy, sprzedawca niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie klienta oraz zwróci równowartość kwoty wynikającą z niezrealizowanej części umowy.

10. Rozwiązanie umowy

Klient ma prawo do rozwiązania umowy bez podania przyczyny z okresem wypowiedzenia trwającym 3 dni robocze. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy może zostać przesłane: na adres lub złożone osobiście w siedzibie sprzedawcy, na adres poczty elektronicznej catering@fitnezja.fit. Po rozwiązaniu umowy, sprzedający bez zbędnej zwłoki dokonuje zwrotu kwoty odpowiadającej części niewykonanej umowy na rachunek bankowy wskazany przez klienta.

11. Odpowiedzialność

Sprzedający realizuje umowę na podstawie danych przekazanych przez klienta w trakcie wypełniania formularza zamówienia. Sprzedający informuje, że catering dietetyczny może obejmować posiłki, które mogą zawierać składniki uczulające. Z tego powodu klient zobowiązany jest poinformować sprzedawcę o wszelkich alergiach pokarmowych, dolegliwościach i chorobach, wymagających eliminacji lub ograniczenia spożycia określonych produktów spożywczych. W przypadku wątpliwości klienta, co do braku przeciwskazań do spożywania określonych składników, klient powinien skonsultować je z lekarzem. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z ujawnieniem się schorzeń uprzednio nieznanych klientowi oraz szkód, które powstały w związku z nieodpowiednimi informacjami przekazanymi sprzedawcy oraz braku konsultacji lekarskiej.

12. Postanowienia końcowe

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie. O zmianie sprzedawca poinformuje klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
zamów dietę

Ostatnia aktualizacja strony: