Informacje dot. danych osobowych

Kto jest administratorem moich danych osobowych?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kamil Warzecha, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kamil Warzecha PowerFitDance, Nip: 6282260145 , Regon: 122898185

Z kim mogę się kontaktować w kwestiach związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych?

Do Twojej dyspozycji powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych (IOD): mail: iod@fitnezja.fit

Jaki jest zakres przetwarzania moich osobowych?

W ramach korzystania z naszych usług przetwarzamy dane umożliwiające nam prawidłową organizację dostawy (imię, nazwisko, adres zamieszkania) oraz kontakt kuriera z odbiorcą zamówienia (numer telefonu). Dodatkowo w przypadku wniosku o wystawienie faktury VAT przetwarzamy również dane dot. nazwy firmy, siedziby oraz numeru identyfikacji podatkowej.

Jakie mam prawa?

Jako administrator Twoich danych zapewniamy Ci pełne prawo dostępu do treści swoich danych. Możesz je również sprostować, usunąć lub ograniczyć ich przetwarzanie. Możesz także skorzystać z prawa do przenoszenia Twoich danych lub prawa do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Masz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza RODO.

Jaki jest cel i jaki jest okres przetwarzania moich danych osobowych?

Jako przedsiębiorca przetwarzamy Twoje dane w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu realizacji zamówienia przez co rozumiemy: Cel przetwarzania Okres przetwarzania Podstawa prawna Wykonanie umowy polegającej na wytworzeniu i dostawie cateringu dietetycznego. Do momentu wykonania świadczenia Art. 6 ust. 1 lit. B RODO Kontakt potwierdzający zamówienie; kontakt w sprawie płatności, kontakt w sprawie modyfikacji zamówienia; kontakt w sprawie wniosku reklamacyjnego klienta. Do momentu wykonanania świadczenia Art.. 6 ust. 1 lit B oraz F RODO jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, jakim jest sprawne zarządzanie zamówieniem i realizacją dostawy Kontakt w sprawie oceny jakości zamówienia. W okresie 30 dni od wykonania świadczenia Art.. 6 ust. 1 lit B oraz F RODO jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, jakim jest pozyskiwanie informacji o ocenie zrealizowanego zamówienia w celu podnoszenia jakości usług. Prowadzenie ksiąg rachunkowych w związku z czym spoczywają na nas również obowiązki podatkowe – wystawiamy np. rachunki za wykonane przez nas usługi, co może wiązać się koniecznością przetwarzania Twoich danych osobowych. 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy Art. 6 ust. 1 lit. C RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami związanymi z wykonaniem umowy. Do momentu przedawnienia roszczeń związanych z wykonaniem umowy lub roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych albo wniesienia sprzeciwu. Art.. 6 ust. 1 lit B i F RODO jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, jakim jest ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami związanymi z wykonaniem umowy lub przetwarzania danych osobowych Twoje dane osobowe możemy również przetwarzać w celach marketingowych w przypadku wyrażenia przez Ciebie dobrowolnej i świadomej zgody przez co rozumiemy: Przesyłanie informacji o akcjach promocyjnych, rabatach na usługi oraz nowościach w ofercie administratora środkami komunikacji elektronicznej w formie wiadomości SMS oraz email. Do momentu wycofania dobrowolnej i świadomej zgody Art.. 6 ust 1 lit. A RODO Uczestnictwo w programie lojalnościowym w ramach którego naliczane są punkty za każde 1 zł opłacone w ramach zapłaty za wykonanie umowy. Do momentu wycofania dobrowolnej i świadomej zgody Art.. 6 ust 1 lit. A RODO

Czy moje dane przetwarzane są w jakiś inny sposób?

Jednym ze sposobów przetwarzania przez nas danych osobowych jest tzw. profilowanie. Polega ono na tym, że na podstawie informacji o Tobie możemy tworzyć profile preferencji naszych klientów i w oparciu o nie dostosowywać nasze usługi oraz treści jakie od nas otrzymujesz. Zapewniamy, że nie przetwarzamy Twoich danych w sposób w pełni automatyczny, bez ingerencji człowieka.

Komu przekazywane są moje dane osobowe?

W celu zapewnienia prawidłowej organizacji pracy korzystamy z usług zewnętrznych dostawców m.in. firmy kurierskiej, oprogramowania do zarządzania catringiem dietetycznym, biur księgowych czy kancelarii prawnych którym w ramach łączących nas umów powierzamy przetwarzanie Państwa danych osobowych.

Czy moje dane są przekazywane poza obszar Uni Eurupejskiej?

Możemy zlecać wykonywanie poszczególnych usług i zadań wyselekcjonowanym usługodawcom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w szczególności dostawcom usług IT. W takich przypadkach dane są przekazywane do państwa trzeciego na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony, a w przypadku braku jego stwierdzenia, zgodnie z wymogami prawnymi, stosowane są odpowiednie zabezpieczenia w celu stworzenia właściwego poziomu ochrony danych – należą do nich w szczególności standardowe klauzule umowne UE.

Czy podanie danych jest moim obowiązkiem?

Korzystanie z naszych usług jest dobrowolne, jednakże ich nie podanie uniemożliwi nam wykonanie umowy i będzie skutkowało odmową jej wykonania.

Definicje i skróty

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE